شعبده باز انگلیسی که با نام Dynamo به اجرا شعبده بازی می پردازد اخیرا توجه کریس آنجل را به خود جذب کرده است. البته نه در راه درست. Dynamo با نام واقعی Steven Frayne با استفاده از علامت تجاری کریس آنجل به اجرا پرداخته است. در صورتی که این زیاد بد نیست ، اما Dynamo شعبده بازی هایی که به امضا و به مالکیت کریس آنجل هست را نیز در تلویزیون انگلستان اجرا کرده است !...