با نمره اصلی برای نشان دادن Criss فرشته باور، طرفداران سیرک Soleil ها در عمق در محل کار آهنگساز مشهور فرانسوی اریک سرا نگاه که ویژگی های آهنگ های کلیدی از پیش باز نشان می دهد که در سپتامبر 2008 به امروز ارائه شده است.